پست های ارسال شده در آدر سال 1393

یازدهمین سالگرد احقاق حق جنبش مدنی ورزش ایران گرامی باد.

برگ زرین تاریخ جنبش مدنی ورزش ایران؛   آذر ماه ۱۳۸۲   از مکافات عمل غافل مشو/ گندم از گندم بروید جو زجو   منبع: جنبش کانون تکواندوکاران ایران.
/ 0 نظر / 21 بازدید